Gebruiksvoorwaarden

EFKU BV
2e Poellaan 20
2161 CJ  Lisse

Algemene gebruiksvoorwaarden

Om onze website te allen tijde aantrekkelijk, informatief en veilig te houden voor alle gebruikers, hebben we enkele basisregels opgesteld. Lees a.u.b. als gebruiker van onze website de volgende wettelijke bepalingen aandachtig door. Door het bezoek aan en het gebruik van deze website verklaart u in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden, dan vragen we u geen gebruik te maken van onze website.

De gebruiksvoorwaarden van de website en het privacybeleid worden van tijd tot tijd aangepast, aangevuld of gewijzigd. Bij elke nieuwe aanroep of bezoek van de website geldt de betreffende actuele, oproepbare versie. Bezoek deze pagina elke keer als u de website bezoekt, om de actuele gebruiksvoorwaarden in te zien.

Inhoud

EFKU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen EFKU die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er van de kant van EFKU geen sprake is van schuld door opzet of grove nalatigheid. EFKU behoudt zich het recht voor om delen van de pagina’s of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Auteursrecht en handelsmerkbescherming

De op de website getoonde elementen zoals informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, design en alle andere gegevens van ons webaanbod, zijn wettelijk beschermd. Ze zijn onderworpen aan, voor zover niet anders vermeld, het auteursrecht, de handelsmerkbescherming of andere rechten van EFKU. Door het downloaden, kopiëren, vertalen of verwerken in andere media, bijv. op uw eigen website of in een databank, worden geen rechten aan u overgedragen. De elementen zijn alleen vrij bruikbaar voor browsingsdoeleinden. Als er elementen volledig of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, elektronisch of schriftelijk, voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd, dient de bron uitdrukkelijk benoemd te worden en alle beschikbare verwijzingen naar het auteursrecht en andere beschermende wetten dienen onaangetast te blijven. Elk gebruik, reproductie, nabootsing, enz. van onze website, ook uittreksels hiervan, is alleen toegestaan met voorafgaande, schriftelijke toestemming van EFKU.

Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, enz.) bestaat, worden deze gegevens van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis prijsgegeven.

Het gebruik door derden van contactgegevens zoals postadres, telefoonnummer en e-mailadressen die gepubliceerd zijn bij de colofon of op vergelijkbare plaatsen op de website voor het doorsturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie, is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spammails bij overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Overige bepalingen

Mochten enkele bepalingen of delen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onwerkzaam zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden.

Contact

Heeft u nog vragen over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met EFKU BV. Stuur hiervoor een schrijven naar Efku BV, 2e Poellaan 20, 2161 CJ te Lisse of maak gebruik van het contactformulier op de website.